Αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Multi compartment


Οι αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Multi compartment είναι ορθογώνιοι χαλύβδινοι αεραγωγοί τύπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή καπνού και θερμότητας σε ειδικά συστήματα ελέγχου διάδοσης καπνού και θερμότητας εντός μιας πυράντοχης ζώνης.

Τα multi compartment είναι πιστοποιημένα να εγκαθίστανται σε οριζόντια και κάθετα.

Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα διπλής χρήσης, ως σύστημα γενικού αερισμού αλλά και ως σύστημα αποκαπνισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός της ζώνης. Μπορεί να σταθεί ως ανεξάρτητο σύστημα μιας ζώνης ή μπορεί να συνδεθεί και με άλλα συστήματα άλλων ζωνών.

  • - Οι αεραγωγοί αποκαπνισμού (single compartment) φέρουν πιστοποίηση κατά EN 13501-4+A1:2010 και φέρουν κλάση πυραντοχής EI 60 (ve - ho ) S1500multi είναι μη εύφλεκτα και επιβραδύνουν τη φωτιά.
  • - Τα στηρίγματα SDS-KE και SDS-KEP φέρουν κλάση B-s1,d0 αντίδραση σε περίπτωση φωτιάς σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1+A1:2010.
  • - Οι αεραγωγοί εγκαθίστανται οριζόντια και κάθετα και μπορούν να εξάγουν καπνό σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 1000°C. Το επιτρεπόμενο εύρος πίεσης λειτουργίας είναι από -1500Pa έως +500Pa.