Εγκατάσταση διαφράγματος πυρασφάλειας (fire damper – smoke damper)

9/2/2022

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1366-10, ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή ταξινόμησης ενός διαφράγματος πυρκαγιάς (fire damper) που τοποθετείται σε μια δεδομένη θέση είναι η λειτουργία του (π.χ. η μονωτική του ισχύς, η τιμή υποπίεσης, η κάθετη/οριζόντια εγκατάσταση ), και όχι απλώς το γεγονός της εγκατάστασης σε τοίχο.

Παρακάτω παρουσιάζουμε δύο διαγράμματα που απεικονίζουν την εγκατάσταση συστήματος εξαγωγής καπνού σε ένα κτίριο. Και στις δύο περιπτώσεις τα διαφράγματα KWP-P τοποθετούνται σε τοιχοποιία με τούβλα. Ωστόσο, στην πρώτη περίπτωση ταξινομείται ως «d» δηλαδή duct (αεραγωγός) και στη δεύτερη περίπτωση ως «w» δηλαδή wall (τοίχος).

Τα διαφράγματα ελέγχου καπνού (smoke dampers) τύπου KWP-P-E που εμφανίζονται στα διαγράμματα θα πρέπει — ανάλογα με τις συνθήκες — να ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Παρακάτω παρουσιάζουμε προτάσεις για τοποθέτηση αποσβεστήρα KWP-P σύμφωνα με την καθιερωμένη ταξινόμηση.